Konaklama >


Evinizden uzak, g¨¹venli yeni bir ev ortam? yaratmak i?in 2008 bahar ay?nda a??lan yurt, tek, ?ift, ¨¹? ve d?rt ki?ilik yar? ?zel banyolu s¨¹it odalar?yla 200 ??renciyi bar?nd?rmaktad?r.


EV?N?Z?N RAHATLI?INIDA G?VENL? B?R ORTAM SUNMAK B?Z?M ???N ?NEML?...


Konaklama


?niversiteye gitmekle kalmay?n, onu YA?AYIN!


?tiraf edelim ki aileden uzak, d¨¹nyaca ¨¹nl¨¹ bir ?ehirde tek ba??n?za ya?amak hem e?lenceli hem de biraz yorucu olabilir. Yurtta kalmay? tercih etmek, art?k kendi ba??n?za ya?ayaca??n?z ger?e?ini ve yeni arkada?lar edinmenizi kolayla?t?ran, fak¨¹ltenizle daha i? i?e ya?ama imk?n? sunan ayn? zamanda ?e?itli aktivite ve kul¨¹plere kat?lma olana??n? sa?layan bir se?imdir. Ayr?ca kamp¨¹sten ??k?p, d¨¹nyan?n en ilgi ?ekici ?ehirlerinden biri olarak kabul edilen New York¡¯un size sundu?u avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Manhattan bile ba?l? ba??na bir e?itim olacakt?r!


Vaughn ?niversitesi yerle?ke toplulu?unun bir par?as? olmay? bir d¨¹?¨¹n¨¹n. ?lk defa gitti?iniz bir ortamda, daha da ?nemlisi tamamen farkl? bir k¨¹lt¨¹r ve ¨¹lke i?inde kendini yaln?z hissetmek bir gencin ba??na gelebilecek talihsiz olaylardan biri olabilir. Kamp¨¹s d??? ya?am?n aksine, yurt size t?pk? sizin gibi ??rencilerle dolu bir ortam vaat ediyor. Seneler sonra d?n¨¹p bakt???n?zda hat?rlayaca??n?z, benzersiz hat?ralar?n?z? payla?aca??n?z ve belki de i? hayat?n?z i?in yeni ba?lant?lar kurabilece?iniz bir yer. Daha da ?nemlisi, hayat?n?z?n geri kalan? boyunca en yak?n arkada?lar?n?z olarak g?rece?iniz dostlar?n?zla ili?kinizi olu?turaca??n?z yerdir.


Vaughn ?niversitesi yurdu daha pozitif bir toplum yeti?tirmek i?in konforlu ve yard?msever bir ya?am alan? olu?turmay? ama?l?yor. Her toplulukta oldu?u gibi Vaughn¡¯un yurdu da belli politika ve prosed¨¹rler i?inde ??rencilerini evinde hissettirmek i?in elinden geleni yap?yor.


?? ??rencilerimize en iyi ?ekilde hizmet etmekse, Vaughn¡¯da her zaman ¡°ileriyi ve ?tesini d¨¹?¨¹n¨¹r¨¹z¡± politikas? ge?erlidir. Bu y¨¹zden, Vaughn¡¯u New York¡¯taki az say?daki okullardan biri yapan s¨¹it ya?am tarzl? odalar?yla, sizlere 3 katl? bir yurt in?a edilmi?. ?ki, ¨¹? ya da d?rt ki?i olarak payla?abilece?iniz odalar?n?zda size ?zel banyolar?n?z? kullanabilirsiniz. Ayr?ca ?ama??rhane, ?al??ma odalar? ve mutfak gibi imk?nlar?m?zdan ortak alanlarda faydalanabilirsiniz. Bunlar?n yan? s?ra ba?ka bir iyi haber ise, yurdun her yerinden kablosuz internete ba?lanabilirsiniz.Vaughn¡¯da Hayat


New York¡¯u ?niversite Kamp¨¹s¨¹n¨¹z Yap?n.


Vaughn ?niversitesi, d¨¹nyadaki en heyecan verici, en ?ok k¨¹lt¨¹rel ?e?itlili?e sahip ?ehrin bir par?as? olan Manhatan¡¯tan sadece birka? dakika uzakl?kta. Ve tabii ki Long Island¡¯?n d¨¹nyaca ¨¹nl¨¹ kumlu deniz k?y?lar?ndan. Kamp¨¹s¨¹ ise aktivite, e?lence, fak¨¹lte ve arkada?larla kayna?mak gibi f?rsatlar?n tam g?be?indedir.


Toplu ta??may? kullanarak istedi?iniz her yere, spor merkezlerine, m¨¹zelere, en moda e?lence mek?nlar?na veya restoranlara gidebilirsiniz. S?caktan m? bunald?n?z? G¨¹neye giden bir trene atlay?n hemen. Veya oldu?unuz yerde kal?n! Kendi mahallesindeki m¨¹zelerine, hayvanat bah?elerine, U.S. Open stadyumuna giderek Queens¡¯in tad?n? ??kart?n.


New York¡¯un size sunduklar?n?n tad?n? ??kartt?ktan sonra kamp¨¹se geri d?n¨¹n ve s?n?f arkada?lar?n?za oyun ya da spor alanlar?nda kat?l?n, bir fak¨¹lte ¨¹yesiyle g¨¹ncel bir olay ¨¹st¨¹ne harika bir sohbet yap?n, ya da pek ?ok kul¨¹p ve aktivitelerle zaman ge?irin.


Ev gibisi yok derler¡­


Ama ¨¹niversiteye giderken de, oran?n b¨¹t¨¹n avantajlar?ndan faydalanmak ve tecr¨¹be edinmek i?in yurt gibisi yoktur.


Odalarda her ??renci i?in 1 yatak, ?ifonyer, gard?rop, ?al??ma masas?, sandalye bulunmaktad?r. Ayn? zamanda telefon hatt?, kablo ba?lant? giri?leri, iste?e g?re kablolu ya da kablosuz internet ba?lant?s? mevcuttur.


Kamp¨¹ste ya?ayan Vaughn ??rencileri bir evde bulunabilecek hemen hemen t¨¹m konforlardan yararlanabilir. Yurdumuzu daha rahat ve d¨¹zenli tutabilmek i?in orada konaklayan ??rencilerimizin hepsinden yurdun kuralar? ve prosed¨¹rlerine uymas? beklenir. Yurdun sa?lad??? olanaklar ?unlard?r;


  • ?stedi?iniz zaman kullanabilece?iniz haz?r ve donan?ml? bir mutfak.

  • Hafta i?i sabah 7 ak?am 8, hafta sonu sabah 10 ak?am 6 aras?nda a??k bir yemek alan?.

  • 2 tane ?ama??r odas?. ?ama??r y?kamak ve kurutmak bile yurt arkada?lar?n?zla tan??mak ve kayna?abilmek i?in bir f?rsat.

  • Her katta bulunan, bilardo masas? ve konforlu mobilyalarla d??enmi? arkada?lar?n?zla sohbet edebilece?iniz, 3 adet ??renci ortak alan?.

Superior Singing Methods The Venus Factor Cookbook The Venus Factor Cookbook Superior Singing Methods Superior Singing Methods The Venus Factor Cookbook Superior Singing Methods Superior Singing Methods Superior Singing Methods The Venus Factor Cookbook The Venus Factor Cookbook